รับสมัครตำแหน่ง
1.เจ้าหน้าที่การตลาดและผู้ดูแลประสานงานกิจกรรม
2.เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการ
3.นักศึกษาฝึกงานแผนกการตลาด